Reglement tennisles

Reglement tennisles

 1. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 2. Men moet lid zijn van TC Topio.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 4. Betaling van de verschuldigde lesgelden zullen d.m.v. de doorlopende machtiging contributie en trainingsbijdragen geïncasseerd worden.
 5. Groepsindeling en lesdatums worden doorgemaild.
 6. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u zelf contact op te nemen.
 7. Er wordt geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties.
 8. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen, het indelen van de lesgroepen gebeurd in overleg met de trainingscoördinator en de trainers.
 9. In geval van langdurige afwezigheid (blessures, ziekte, verhuizing etc.) van de cursist volgt geen restitutie van lesgeld, in overleg zal er gekeken worden naar een passende oplossing.
 10. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld bij de trainer, kunnen deze niet ingehaald worden.
 11. Bij absentie van de cursist dienen lessen bij de trainer afgemeld te worden, in overleg met de trainer kunnen deze ingehaald worden in een ander groep, indien er ruimte is en het niveau aansluit.
 12. Het bestuur van Tennisvereniging TC TOPIO is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
 13. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 14. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de training.
 15. Indien het bestuur van Tennisvereniging TC TOPIO dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 16. Het bestuur van Tennisvereniging TC TOPIO heeft, in samenspraak met de trainer/trainster, de inspanningsverplichting de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
 17. Indien lessen uitvallen door slechte weersomstandigheden of indien er toch geen trainer/trainster beschikbaar is zal er maximaal 1 les per cyclus ingehaald worden.
 18. Indien een praktijkles niet door kan gaan door de weersomstandigheden wordt deze in beginsel vervangen door een theorieles. In een cyclus zal niet meer dan één theorieles gegeven worden.
 19. Indien er buitensporig meer lessen uitvallen, dan zal het bestuur zich beraden over eventuele restitutie van lesgeld of een andere vorm van compensatie.