Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met het uitstippelen van het beleid voor de komende jaren en is het belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. Het beslist over alles waar niet in de statuten, reglementen of bepalingen is voorzien. Jaarlijks legt het bestuur in de ledenvergadering verantwoording af.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Algemeen Bestuursleden zijn de voorzitters van de Paviljoencommissie, de Wedstrijdcommissie en de Jeugdcommissie. Voorzitter van de Terreincommissie is nog vacant.

 

 

 

 

 

 

  • Terreincommissie: vacant