Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.  

Artikel 2

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 31 januari van het desbetreffende verenigingsjaar, door overmaking op een door de vereniging opgegeven rekeningnummer. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.  

Artikel 3 De leden hebben het recht bij ALV bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
  

Artikel 4 Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.  

Vergaderingen  

Artikel 5

De voorzitter heeft in de bestuursvergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.  

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tenminste tien seniorleden gezamenlijk. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging voor de algemene vergadering (zie ook artikel 16.3. van de Statuten).  

Artikel 7

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.  

Artikel 8

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.   Commissies  

Artikel 9

De door het bestuur benoemde commissies zijn:

  1. terreincommissie: onderhoud van het gehele tennispark;
  2. technische commissie: competitiegebeuren; speelsterktewijzigingen; verzorgen van de ballen voor competities en andere evenementen; inkleuren van de banen;
  3. wedstrijdcommissie: organiseren van toernooien en andere   evenementen voor de senioren;
  4. jeugdcommissie: organiseren van toernooien en andere evenementen voor de jeugd; coördineren van de trainingen voor de jeugd en voor de senioren;
  5. paviljoencommissie: beheer paviljoen en coördineren van de bardiensten;
  6. redactiecommissie: verzorgen van Topio-Nieuws en overig nieuws; verzorgen van de website.
  7. sponsorcommissie: coördineren van de bordsponsors en de sponsors voor de seniorentoernooien en overige sponsoractiviteiten.  

Aanmelding als lid  

Artikel 10

Bij het aanmelden, als bedoeld in artikel 3, lid 2 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum, telefoonnummer, geslacht en -indien in het bezit ervan- een e-mailadres. Tevens dient een recente pasfoto te worden ingeleverd. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adres- en e-mailveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven. De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.  

Vrijwilligersdiensten  

Artikel 11

Alle leden worden elk seizoen geacht een aantal uren vrijwilligersdienst te draaien behalve: het bestuur, commissieleden en juniorleden. Overige uitzonderingen worden uitsluitend bezien door het bestuur. Alle leden met uitzondering van de hiervoor genoemde leden worden geacht elk jaar voor 1 januari een volledig ingevuld inschrijfformulier vrijwilligersdiensten te hebben ingeleverd. Leden waarvan het bestuur niet tijdig een inschrijfformulier heeft ontvangen worden automatisch bij een bardienst ingedeeld. Bij verhindering dient het betreffende lid zelf voor vervanging te zorgen en dit te melden bij de bardienstencoördinator. Bij het herhaaldelijk niet op komen dagen bij een bardienst wordt naast de boete mogelijk door het bestuur een schorsing worden opgelegd.  

Overige bepalingen  

Artikel 12

Het baanreglement, lesreglement, introducés-info, zomerpassen-info en overige info vind je elders op onze website.

Artikel 13

Het is niet toegestaan zelf meegenomen dranken te nuttigen in het paviljoen. Ook is het niet toegestaan zelf meegenomen etenswaren die tevens verkrijgbaar zijn in het paviljoen daar te nuttigen.  

Artikel 14

Voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is het niet toegestaan zich achter de bar te begeven.  

Artikel 15

Eigen tennisballen dienen na het tennissen weer meegenomen te worden en niet achter te worden gelaten in het paviljoen voor een volgende tennisgelegenheid.  

Artikel 16

Tijdens drukbezette toernooien en competities kunnen alle banen daarvoor in gebruik zijn. Zodra de indeling het mogelijk maakt zal er naar worden gestreefd één baan voor recreatief tennis vrij te houden.  

Slotbepalingen  

Artikel 17

Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.  

Artikel 18

Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.